Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - ogólna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Żyrowej z siedzibą, ul. Poprzeczna 7, 47-330 Żyrowa (dalej „Administrator”), którego reprezentantem jest Dyrektor przedszkola.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej iodo@orange.pl .
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych:
  1. Przetwarzanie zbiorów danych osobowych, które wykorzystujemy, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z przepisów prawa,
  2. przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do placówki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej iodo@orange.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 1. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, niezbędnym służącym realizacji wskazanych celów, niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało skierowaniem wniosków o uzyskanie tych danych do odpowiednich organów państwa, w pkt. 3 lit. b) jest wymogiem dobrowolnym.
 2. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Data dodania: 2021-09-05 14:51:41
Data edycji: 2021-10-28 18:15:46
Ilość wyświetleń: 413
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej