Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O nas

Publiczne Przedszkole w Żyrowej jest placówką dwuoddziałową, usytuowaną w pobliżu Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” przy ulicy Poprzecznej 7.

Organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice, organem sprawującym nadzór pedagogiczny Opolski Kurator Oświaty.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z miejscowości: Żyrowa, Jasiona i Oleszka.
Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie z okolicznych miejscowości dojeżdżają do przedszkola autobusem szkolnym, w trakcie dowozu mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, na parterze budynku. Posiadamy dwie sale zabaw wyposażane w meble i pomoce dydaktyczne, dwie toalety dla dzieci (młodszych i starszych), łazienkę dla personelu, kuchnię, zmywalnię, gabinet dyrektora oraz plac zabaw wyposażony w sprzęt i pomoce do zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkole jest czynne od 6:30 do 1:;30 tj. 9 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Przedszkole jest placówką nieferyjną, przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole zatrudnia 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyrektor) i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy: do nauki religii, do nauki języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego, do nauki języka angielskiego oraz logopedę oraz 4 pracowników obsługi: pomoc do dzieci, intendentkę, kucharkę, woźną i konserwatora.

Przedszkolaki są podzielone na dwie grupy: maluszków i starszaków

Do grupy maluszków uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie

Do grupy starszaków uczęszczają dzieci 5 i 6 letnie

Każda grupa posiada jednego nauczyciela – wychowawcę

Przedszkole organizuje zajęcia obowiązkowe z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, naukę języka angielskiego, naukę religii (na wniosek rodziców), języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego (na wniosek rodziców), rytmikę i zajęcia terapii logopedycznej dla dzieci z wadami mowy.

Przedszkole ma swoją tradycję. Zostało wybudowane w 1929 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Żyrowej, za środki zgromadzone na festynie zorganizowanym dla Górnego Śląska na Górze św. Anny z metą w Żyrowej. W placówce początkowo pracowały i mieszkały siostry Służebniczki z pobliskiego klasztoru z Leśnicy, oprócz edukacji przedszkolnej, prowadziły w budynku przedszkola kursy dla starszych dziewczyn: szycia, gotowania, haftu i wszelkich prac ręcznych, przygotowując je do życia w społeczeństwie a nawet do prac na „zamku” w Żyrowej.

„Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.”

Misja przedszkola

„Dzieci bawiąc się uczą, uczą się bawiąc”

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich rozwój, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania bezpieczne, prozdrowotne i proekologiczne, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Wizja przedszkola

„Uczymy się by wiedzieć, aby być, by móc oddziaływać na środowisko i żyć wspólnie”   

Przedszkole:

  • zapewnia dzieciom – warunki do całościowego rozwoju na drodze gromadzenia doświadczeń, poprzez wyzwalanie twórczej aktywności, zachęcanie do refleksji i motywowanie do poznania i uczenia się (wiem jak)
  • pomaga rodzicom wspierać rozwój dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby i możliwości ukierunkowane na bezpieczeństwo, zdrowie i edukację ekologiczną,
  • zapewnia środowisku wzajemną współpracę i współdziałanie, organizowanie i uczestniczenie w imprezach środowiskowych, lokalnych
    i gminnych

Wizja absolwenta przedszkola

  • Jest samodzielny we wszystkich sferach: samoobsłudze, zabawie, komunikacji, podejmowaniu inicjatywy, realizacji zadań,
  • Jest dojrzały emocjonalnie: otwarty, rozumiejący siebie i innych, empatyczny
  • Jest dojrzały społecznie: orientuje się w środowisku społecznym i przyrodniczym
  • Jest przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, posiada motywację do uczenia się
Data dodania: 2021-08-18 22:07:11
Data edycji: 2021-09-05 14:50:30
Ilość wyświetleń: 753
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej